rá yájí'-ó

 

Platillos  ku̱ñu i̱túnꞌ, yɨkɨnꞌ i̱tu̱nꞌ, itɨ xi̱ni̱kɨ̱, kantúꞌ tiu̱ún, ku̱ñu xi̱ni̱kɨ̱, ti̱ko̱ó, nuchi, nujieꞌ, ntiáꞌá kitɨ́ꞌ, toli nu̱ni̱ꞌ .
Bebidas ntekuíjín, ntecafé, ntenóó, nixi. 
Dulces kéꞌin nu̱u̱nꞌ nika, yikɨn, ti̱kue̱é, suvi.