Contact

Tajín nu̱u̱nꞌ ran tuꞌunꞌ-nú soo niꞌí tutúꞌ contacto. Ntú jiniñuꞌunꞌ nú tajín suvin axi correo nú, kuachi jiniñuꞌunꞌ nú ya naxiniko ran nuun nú.

Target Image