Clima

Nsáꞌ sááꞌ víꞌí jee nsáꞌ víjin víꞌí.

Íyó u̱ni̱ꞌ clima Nuyoo.  Rá kuaríáꞌ káá xi̱ni̱ꞌ yuku súkún ka̱ꞌ kuéntáꞌ Yucunino, Loma Bonito, jín Yucubei sukuáni vi̱jin. Jee Nuyoo jín ñuukíntɨ́ jín Siɨ́kɨ ni ntu sááꞌ víꞌí jee ntu vijin víꞌí. Soo Zaragoza jie̱ꞌe̱ꞌ Tu̱nyuꞌva jin nuꞌveꞌ yósóꞌ taꞌán jín nuꞌveꞌ tuyo̱o, jín tu̱lichúu, jín kava kuchíꞌ sááꞌ ka̱ꞌ maa.

Ne̱ rá yo̱o̱ꞌ Mayo jín ne̱ yo̱o̱ꞌ Septiembre kúvi tiempúꞌ sáví. Jee tiempúꞌ víjin kúvi rá yo̱o̱ꞌ diciembre jín enero. Jee tiempúꞌ sááꞌ ví febrero, marzo jín abril.