Na̱ ka̱ꞌ va̱ꞌa ka̱ꞌ ya̱ váji nú nu̱u̱nꞌ yaꞌá

¡¡SON IDIOMAS!!
Nu̱u̱n rá ñɨvɨ lingüísta ya̱ súkuáꞌa ráa rá tu̱ꞌun káꞌánꞌ rá ñɨvɨ ñɨ̱vɨ́, jee káchíꞌ ráa ya̱  “dialecto” kuíni káchíꞌ-i ya káꞌánꞌ-ó ɨɨn nu̱u̱nꞌ tu̱ꞌun ya̱ sɨ́ɨ́n sɨ́ɨ́n káꞌánꞌ-ó nu̱u̱nꞌ na̱ja káꞌánꞌ ñɨvɨ inka ñuunꞌ ya̱ káꞌánꞌ ráa tu̱ꞌun vá.   Sánikua̱ꞌ káchíꞌ ráa ntáká-ó káꞌánꞌ-ó "dialecto" nu̱u̱nꞌ ɨɨn tu̱ꞌun káꞌán-ó.  "Dialectoꞌ kuíni káchíꞌ ya̱ sɨ́ɨ́n sɨ́ɨ́n káꞌánꞌ-ó soo jiáku̱ꞌun iniꞌ-ó ya̱ káꞌánꞌ ɨɨn inka-ó, jee ntu kuíni káchíꞌ ya̱ ntu yɨ́yáꞌvi tu̱ꞌun káꞌánꞌ ñɨvɨ ñuunꞌ savíꞌ jee ntu kúvi kuniichiꞌ iniꞌ-ó maa, sánikuáꞌ nkachiꞌ ñɨvɨ tióꞌ ya̱ta̱ꞌ.  Nɨꞌɨ rá tu̱ꞌun káꞌánꞌ-ó kúvi "idioma", jie̱ꞌe̱ꞌ ya̱ íyó estructura formal, ɨɨn abecedario, rá regla ortográfica jín manera de pronunciación.
 

 

 

Plan de San Luis

en 2
calle 3

Nanukú tu̱ꞌun nú ka̱ꞌ

chineí táꞌán ɨɨn inka-ó jie̱ꞌe̱ꞌ tu̱ꞌun káꞌánꞌ-ó

Kuíni ráníꞌ kuniꞌ ráníꞌ ná kúvi ya̱ káꞌvi iniꞌ nú jie̱ꞌe̱ꞌ rá tu̱ꞌun káꞌánꞌ-ó yaꞌá

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.